Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΕΝ ΠΥΡΠΟΛΗΘΗΚΕ ΠΟΤΕ

Η Αλεξάνδρεια, χτισμένη στην μεσογειακή παραλία της Αιγύπτου, κοντά στις εκβολές του Νείλου, ήταν άπο τις μεγαλύτερες πόλεις του αρχαίου κόσμου. Ιδρύθηκε άπο τον Μέγα Αλέξανδρο την άνοιξη του 331 π.Χ.

και για χίλια περίπου ετη, ώς το έτος 641 μ.Χ που κατακτήθηκε άπο τους Άραβες, υπήρξε η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της Μεσογείου, ή οποία ώς άειφεγγής φάρος σκόρπισε σε όλο τον κόσμο την υλική και την πνευματική της λάμψη. Για τον λό γο αυτόν δικαίως οί συγγραφείς την ώνόμαζαν
«Πρώτην», «Κορυφήν τών πόλεων», και «Ένδοξοτάτην».
Ή πόλη σύμφωνα μέ το σχέδιο του Αρχιτέκτονος Δεινοκράτους, είχε διαιρεθή σε πέντε συνοικίες, έκ τών οποίων ή σπουδαιότερη ήταν το «Βρούχιον». Ηταν η μεγαλύτερη συνοικία της Αλεξανδρείας, κατελάμβανε το ενα τρίτο της πόλεως, και περιελάμβανε τα πλέον πε ρίλαμπρα και έντυπωσιακώτερα κτή ρια, ανάμεσα στα όποια οι βασιλικοί κήποι, τα ανάκτορα και το «Μουσείον».

Το «Μουσείον» που αποτελούσε το σπουδαιότερο τμήμα των ανακτόρων, διέθετε πολλά διαμερίσματα και λει τουργούσε ώς ανώτατο πνευματικό ίδρυμα. Ήταν, δηλαδή, ενα ινστιτούτο έρεύνης μέ εργαστήρια, επιστημονικές συσκευές, αστεροσκοπεία αναγνωστήρια αίθουσες διδασκαλίας, διαλέξεων κλπ. Στον χώρο αυτό διέμεναν και εργάζονταν επιστήμονες καλλιτέχνες και γενικά άνθρωποι τών γραμμάτων και της τέχνης άπό τους οποίους γνωστό τεροι ήταν ο Ευκλείδης, ο Αρίσταρχος, ο Ερατοσθένης, ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος, ο ιατρός Ηρόφιλος κ.λπ. Το σημαντικώτερο τμήμα του «Μουσείου» αποτελούσε η βιβλιοθήκη ή ονομαζόμενη «η εντός» η «του Βρουχίου» η «Βασιλική» η «του Μουσείου» γνωστή στο ευρύ κοινό, ώς «Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας».
Ή «Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας»
ύπηρξε ή κυριώτερη πνευματική εστία της ελληνιστικής έποχης και ή ιστορία της είναι συνυφασμένη με την προσπάθεια της διάδοσης, της συγκέντρωσης, και της φιλολογικής αποκατάστασης των λογοτεχνικών κειμένων της κλασσικής αρχαιότητος.

Ό Πτολεμαίος Α' ο επιλεγόμενος Σωτήρ, στα τελευταία χρόνια της εξουσίας του ίδρυσε στην Αλεξάνδρεια υ στέρα άπό προτροπή του Δημητρίου Φαληρέα το «Μουσείον» κεντρικό σημείο επιστημονικής έρευνας με την βι βλιοθήκη για την οποία υπολογίζεται οτι τοποθέτησε 200.000 τόμους. Ό διάδοχος του Πτολεμαίος Β', ό επιλεγόμενος Φιλάδελφος διπλασίασε τον αριθμό των βιβλίων της.

Στην μεγίστη άνθηση της έφτασε ή «Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας», όταν ό Πτολεμαίος ό Γ ό Ευεργέτης επιθυ μώντας να συγκέντρωση όλα τα βιβλία της άνθρωπότητος, ξόδεψε για τον εμπλουτισμό της τεράστια ποσά. Αναφέρεται μάλιστα ότι δανείστηκε από τους Αθηναίους τά επίσημα χειρόγραφα τών μεγάλων τραγικών, βάζοντας υποθήκη το τεράστιο ποσό τών 15 ταλάντων. Αρνήθηκε όμως να τα επιστρέψη προ τιμώντας να χάση το ενέχυρο. Ακόμα λένε οτι είχε δώσει εντολή να κατά σχωνται τα χειρόγραφα από τα πλοία που κατέπλεαν στην Αλεξάνδρεια δίδοντας στον ιδιοκτήτη ακριβές αντί γραφο. Μετά άπό αυτήν την δραστη ριότητα ή βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας περιελάμβανε 700.000, κατ' άλλους συγγραφείς 800.000 τόμους.
Για την τύχη αυτου του μεγάλου ιδρύματος και κυρίως του περιεχομένου του δεν υπάρχουν σαφείς μαρτυρίες. Ευλογα προκύπτουν τα ερωτήματα:
Πόσες όμως βιβλιοθήκες διέθετε η Αλεξάνδρεια;Σε ποια συνοικία ευρίσκοντο; Ποία ή τύχη τών βιβλιοθηκών και του περιεχομένου των;

Δύσκολα και ακανθώδη τα ερωτήματα πού θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση. Αποδεδειγμένο όμως είναι οτι ή Αλεξάνδρεια διέθετε και δεύτερη βιβλιοθήκη, την ονομαζόμενη βιβλιοθήκη του «Σεραπείου» (επειδή ευρίσκετο πλησίον του ναου του Σεραπείου), ή λεγομένη και «ή εκτός» ή «Ρακωτίς», ονομασία που πήρε άπο το προάστιο οπού εστεγάζετο.'Οπωσδήποτε όμως ήταν πολύ μικρότερη από την βιβλιοθήκη του Μουσείου. Ή κορω νίδα, ο αειφεγγής φάρος, ή αιωνία φωτοδότης η βιβλιοθήκη του Βρουχιου που έμεινε γνωστή στην ιστορία ως η «Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας».
Σήμερα αν ρωτήσουμε οποιονδήποτε Ελληνα για την τύχη της «Βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας» θα μας πή οτι ή βιβλιοθήκη κατεστράφη εξ' ολοκλήρου και μάλιστα δυο φορές. Την πρώτη φορά άπο τον Ιουλιο Καί σαρα το 47 π.Χ και την δεύτερη άπο τους Άραβες όταν κατάκτησαν την Αλεξάνδρεια το 641 μ.Χ.

Τίθεται όμως το ερώτημα: "Οντως κατεστράφη ή βιβλιοθήκη ή μήπως η υποτιθέμενη πυρπόληση της είναι σατανικό επινόημα κάποιων διαβολικών κύκλων, οι οποίοι καρπώθηκαν την γνώση άπο τα διασκορπισθέντα (η κλεμμένα) βιβλία της βιβλιοθήκης και σήμερα παριστάνουν τους μεγάλους;
Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε τις πήγες και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες έστω ικανοποιητικές απαντήσεις.

ΚΑΥΣΙΣ ... ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΚΑΙΣΑΡΑ

Μερικοί υποστηρίξουν οτι ή μεγάλη καταστροφή της βιβλιοθήκης έγινε, το 47 π.Χ. όταν ο στόλος του Ιουλίου Καίσαρος πυρπολήθηκε μέσα στο λιμάνι της Αλεξανδρείας άπο τον στρα τηγό του Πτολεμαίου IΓ Άχιλλά, και η φωτιά μεταδόθηκε αρχικά στα ναυ πηγεία και μετά στα κτήρια της ξηράς, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το Μουσείο και ή βιβλιοθήκη να γίνη παρανάλωμα του πυρός. Κατ' άλλους ιστορικούς ο Ιούλιος Καίσαρ διέταξε τον εμπρησμό του Πτολεμαϊκου στόλου με τα ίδια αποτελέσματα.Το γεγονός όπως και αν έτελέσθη, είναι πραγματικό η λόγω συγκεχυμένων ή φανταστικών πληροφοριών οί διάφοροι ιστορικοί κατέληξαν σε λανθασμένα συμπεράσματα;


Άς εξετάσουμε το θέμα.

Ό Ιούλιος Καίσαρ έκτος από μεγάλος στρατηγός ήταν και συγγραφέας. Στα ιστορικά συγγράμματα του Commentarii de bello Gallico (Απομνημονεύματα του Γαλατικου Πολέμου) και De Bello civilli (Περί του Εμφυλίου Πόλεμου), δεν αναφέρει καμμία πληροφορία για την υποτιθέμενη καύση της βιβλιοθήκης. Αντιθέτως μάλιστα εντυπωσιασμένος από την ωραιότητα του ρυμοτομικού σχεδίου και των κτηρίων της Αλεξανδρείας, αναφέρει, μεταξύ των άλλων οτι οί οικοδομές της Αλεξανδρειας είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε δεν εγίνοντο εύκολα παρανάλωμα του πυρός. Αλλά και ό Ρωμαίος ιστορικός Ίρτιος που συμπλήρωσε το σύγγραμμα του Καίσαρος δεν αναφέρει τίποτε σχετικό με την υποτιθέμενη καύση της βιβλιοθήκης.

Ό πρώτος συγγραφεύς που αναφέρει την καύση της βιβλιοθήκης είναι ό Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος (ο όποιος μαζί με τον Τάκιτο και τον Σαλλούστιο αποτελούν την τριάδα των μεγάλων Ρωμαίων Ιστορικών), όταν ανέλαβε μετά το 29 π.Χ. νά συγγράψη την Ιστορία της Ρώμης μέχρι την εποχή του.

Τίθεται λοιπόν το ερώτημα άπο που άντλησε τις πληροφορίες αυτες ο Λίβιος Τίτος άφου ο ίδιος δεν ήλθε ποτέ στην Ελλάδα για συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων, όπως συνήθιζαν μέχρι τότε να πράττουν οι λόγιοι Ρωμαίοι. Είναι αξιόπιστα τα στοιχεία που παραθέτει στην Ιστορία του, μιας και οι κρίνοντες το έργο του άπεφάνθησαν ότι ό Τίτος Λίβιος «στην επιθυμία του να γράψη μία ιστορία δεν πρόσεξε ούτε έλαβε διόλου υπ' όψιν του την αρχαιοδιφική έρευνα της εποχής του και των παλαιότερων γενεών. Ούτε παρέλαβε ή έκρινε σοβαρά τις διάφορες Ιστορίες που είχε στην διάθεση του, για να έπισημάνη τις αποκλίσεις τους».

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε οτι η Ρώμη άρχισε να έχη δικούς της (Ρωμαίους) ιστορικούς προς το τέλος του 3ου π.Χ αιώνα, οί οποίοι έμειναν γνωστοί στους συγχρόνους ιστορικούς ώς χρονογράφοι. Οί μόνες αξιόπιστες πληροφορίες που διέθεταν για να γράψουν περι της παλαιοτέρας ιστορίας της Ρώμης ήταν κατάλογοι αρχόντων και συνθήκες συμμαχίας. Κατά τα άλλα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν μυθολογία και προφορικές παραδόσεις. Ό Λίβιος βασίσθηκε στους χρονογράφους κι έτσι αν και τα έργα του είναι στο σύνολο τους αναξιόπιστα περιπτωσιακά εγκλείουν «ψήγματα» πληροφοριών που φαίνονται να αντανακλούν ακριβείς και γνήσιες παραδόσεις. Το καθήκον του σύγχρονου ιστορικού είναι να ξεχωρίση αυτά τα ψήγματα από τα θολά λασπόνερα εντός των οποιων κινούνται.

Και εδώ συμβαίνει το έξης κωμικοτραγικό. "Οταν ό Λίβιος Τίτος γραφή για τον υποτιθέμενο εμπρησμό της βιβλιοθήκης ο Ελλην Γεωγράφος Στράβων ευρίσκεται στην Αλεξάνδρεια βλέπει την βιβλιοθήκη εργάζεται σ' αυτήν και περιγράφει το μεγαλείο της!!!

Μετά άπό έναν αιώνα ό Ρωμαίος Σενέκας στο έργο του «De tranquillitate animi ix» αναφέρει την καύση της βιβλιοθήκης κάνοντας παραπομπή στην ιστορία του Τίτου Λίβιου. Δηλαδή αντιγράφει τα γραφόμενα του Λίβιου Τίτου χωρίς να έξετάση την βασιμότητα των γραφομένων.

Ό Ελλην ιστορικός Δίων ό Κάσσιος (155 μ.Χ-235 μ.Χ), (πλήρες όνομα Κάσιος Δίων Κοκκηϊανός,) ο οποιος έγραψε την Ρωμαϊκή Ιστορία ως το 229 π.Χ στην Ελληνική γλώσσα, χρησιμοποιώντας ως πήγες τα απομνημονεύματα του Αύγουστου, του Αδριανού, του Τάκιτου και του Τίτου Λίβιου, αναφέρει οτι, όταν πυρπολήθηκε ό στάλος του Ιουλίου Καίσαρα στο λιμάνι της Αλεξανδρείας εκάησαν μόνον οι αποθήκες του λιμένος του σίτου και οι συλλογές τών βιβλίων που υπήρχαν εκεί για εξαγωγή. Το γεγονός αυτό φαντάζει ως το πλέον αληθινά, μιας και όλοι γνωρίζουν οτι ή Αλεξάνδρεια προμήθευε εις όλον τον κόσμο βιβλία πάπυρους και αντίγραφα βιβλίων.
Τον 2° αιώνα μ.Χ. ό Λατίνος γραμματικός Γέλλιος Αόλος στο σύγγραμμά του «Αττικές Νύχτες» αντιγράφοντας τους προηγούμενους, αναφέρει την πυρπόληση της βιβλιοθήκης, το ίδιο δε πράττει τον 4° αιώνα μ.Χ. και Ρωμαίος ιστορικός Αμμιανος Μαρκελλίνος (330 μ.Χ-395 μ.Χ.). Με λίγα λόγια δημιουργήθηκε μία βιβλιογραφία εκ του μηδενός. Από τους νεώτερους συγγραφείς ο τόμοι μιας και όπως αναφέρει, η βιβλιο θήκη κατεστράφη.Οι ανιστόρητες εμμονές όλων αυτών που προσπαθούν να μας πείσουν ότι ή «Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρείας» κάηκε και μαζί μ' αύτην έσβησε το φω τοβόλο πνεύμα που βρισκόταν στα ρά φια της, ώδήγησαν την επιστημοσύνη του αειμνήστου Ακαδημαϊκού και πρώην Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρα τίας Μιχαήλ Στασινόπουλου να γράψη στην Εφημερίδα Καθημερινή:

«Ένα άπο τα σπουδαιότερα κοσμοϊστορικά γεγονότα είναι ή καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, που περιείχε το κυριώτερο υλικό απ'όσα είχε Θησαυρίσει η γνώση των σοφών της αρχαιότητος. Ωστόσο, ο Ιούλιος Καίσαρ δεν μνημονεύει το γεγονός στην ιστορία του. Οι ιστορικοί καταλήγουν να διαπιστώσουν το θλιβερό γεγονός άπο την χειρονομία του Αντωνίου να χαρίση αργότερα στην Κλεοπάτρα την βιβλιοθήκη της Περγάμου. Περίεργη σιωπή γύρω άπο ένα τέτοιο γεγονός. Στην κρίση ένος Ρωμαίου στρατηγού ή πυρπόλησις της βιβλιοθήκης είχε όλιγώτερη σημασία άπο τις μάχες και τις κατακτήσεις. Κι Ομως ό Καίσαρ ήταν καλλιεργημένος άνθρωπος και επιπλέον ιστορικός».

Τί μας λέει ό αείμνηστος Ακαδημαϊκός; Ότι οι σύγχρονοι ιστορικοί συμπέραναν οτι κάηκε η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας», άπό την χειρονομία του Αντωνίου να χαρίση στην Κλεοπάτρα την βιβλιοθήκη της Περγάμου!!!Άν είναι δυνατόν αυτό να θεωρηται επιστημονική σκέψη, κάτι που τονίζει ό Όσκαρ ντε Βερτχάϊμερ συγγραφέας του κλασσικού βιβλίου «Κλεοπάτρα», ο οποιος επισημαίνει το κενό πού υπάρχει για την πυρπόληση της βιβλιοθήκης και βεβαιώνει ότι: «ή τοποθέτηση και ή αιτία της καταστροφής μόνο με εικασίες και κατά τρόπο έμμεσο είναι δυνατόν να γίνη». Κι αυτό, φυσικά, αφήνει πολύ χώρο στην φαντασία και στην εφευρετικότητα των διαφόρων συγγραφέων που ασχολήθηκαν μέ το θέμα. Και πρέπει να ομολογήση κανείς οτι είναι πολύ ελκυστική ή έρευνα, τόσο για την αιτία δσο και για την χρονολόγηση της καταστροφής».

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε οτι καμμία αξιόπιστη πηγή δέν αναφέρεται στην καθολική καταστροφή της βιβλιοθήκης. Ή βιβλιοθήκη έμεινε ανέπαφη καθ' όλη την διάρκεια της πτολεμαϊκής εποχής και ο Ιούλιος Καίσαρ όχι μονό δεν ήταν υπεύθυνος για την υποτιθέμενη πυρπόληση της, αντιθέτως, εμπνεόμενος άπο το μεγαλείο της είχε την πρωτοβουλία να ίδρυση την πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη στη Ρώμη. Δυστυχώς κάποιοι ανιστόρητοι ιστορικοί αντιγράφοντας ο ένας τον άλλον δημιουργούν βιβλιογραφία, και χωρίς να ελέγξουν τις πηγές, από τις όποιες αντλούν τις πληροφορίες τους, καταλήγουν σε αυθαίρετα συμπεράσματα όπως αυτό, της χειρονομίας του Αντωνίου να προσφέρη στην Κλεοπάτρα ώς δώρο την βιβλιοθήκη της Περγάμου!!!Άλλωστε ο Στράβων που διακρινόταν για τις βιβλιοφιλικές του ευαισθησίες επισκέφθηκε την βιβλιοθήκη μετά την αποχώρηση του Καίσαρα απο την Αλεξάνδρεια χωρίς να κάνη οποιοδήποτε σχόλιο που να υπαινίσσεται έστω κάποια περιπέτεια της συλλογής της.

Το άρθρο είναι του Κώστα Σπίνου και έχει δημοσιευτεί στο περιοδικού "ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ".


15 σχόλια:

 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΝΑ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΠΟΙΟΙ ΤΕΛΙΚΑ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΦΑΝΕΡΩΝΕ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο ...γνωστός εβραιοχριστιανός Σπίνος.Ας κάνει τον κόπο να διαβάσει τον ιστορικό Ευνάπιο ο οποίος έζησε την εποχή της πυρπολήσεως,χαρακτηρίζοντας τους ρασοφόρους καταστροφείς της βιβλιοθήκης "..ως ανθρώπους μόνο κατά την εμφάνηση,που ζούσαν όμως σαν γουρούνια.." Ας μάθει για τον ρόλο που έπαιξαν εις την πυρπόληση της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας οι χριστιανοί επίσκοποι δήμιοι των Ελλήνων, Κύρριλος και Θεόφιλος . Ας μαθει για τον ρολο αυτών των τεράτων για την σχεδόν ταυτόχρονη σφάγή της τελευταίας Ελληνίδας φιλοσόφου Υπατίας. Αυτοί είναι οι καταστροφείς του Ελληνικού πολιτισμου και έχουν
  το απύθμενο θράσος να γράφουν την ιστορία όπως
  τους την υπαγορεύουν τα αφεντικά τους,το εβραικό
  και ανθελληνικό παπαδαριό.Οι πονηροί όμως αυτοί
  κοπτοράπτες της ιστορίας,ας γνωρίζουν ότι άρχισε
  ήδη η αντίστροφη μέτρηση για την μετακόμιση τους
  στην χώρα που θαυμάζουν και επαινούν καθημερινά
  από ...του άμβωνος,στο Ισραήλ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εντάξει αυτοί , δέν γνωρίζουν τι ποιούν αλλά πιστεύω ότι η Σοφία σώζεται , δέν είναι δυνατόν όσοι υπηρέτησαν τίς Γραφές τών σοφών ακόμη καί μη Ελλήνων , νά μήν φρόντισαν για τή διασφάλιση τών Γραπτών. Τό θέμα είναι ότι οι Μετέπειτα δούλοι τού Τέρατος Τσεσουά και αυτού τού ΠΑΝΑπατεώνα σαούλ , τί έκαναν ,πώς τήν καταξέσκισαν ,όπως τήν Υπατία , οι άνθρωποί δούλοι τού θεού τής Τερατόμορφης Αγάπης , πουλώντας κατά καραβιές χιλιάδες , τά γραπτά πού έκλεψαν με τη δικαιολογία ότι πάει πιά κάηκαν. Πώς βρέθηκαν χιλιάδες καραβιές πάπυροι στα Φρενοκομεία Χριστιανικών μοναστηριών , πώς τά μάζεψαν οι Φράγκοι καί τά αμπάρωσαν γιατί οι γνώστες του μίσους και τής ισχύος δια του ραπίσματος Παπικοί τά έκρυψαν ποιοί τά διάβαζαν καί τρελενόντουσαν. Αυτά τά όντα μισούσαν τόσο πολύ τόν άνθρωπο πού στο όνομα τού Τζόσουα τόν θεωρούσαν σάν ένα κομμάτι πέτσα, χαίρονταν όταν ζητούσαν οίκτο, αρκεί νά μήν χάσουν τήν κουτάλα ,αμ οι δικοί μας ιεράρχες πόσους Έλληνες κατάσφαξαν με τή βοήθεια κάτι Αλάριχους κάτι παπαδαριά ,στο όνομα του θεού τής αγάπης , πάνε ακόμα τα ζώα και κάνουν κονομησίες βάζοντας ζώα να φυλάνε ξύλα και τζάμια και σίδερα ,για να μακροζωιών τά ερπετά χριστιανοί, γκρεμίσανε όλους τους ναούς μας ,για να φτιάξουν ξόανα. Κάθε φορά τά χάνω νοιώθω ντροπή καί πίκρα , χάνω τόν αέρα μου , στενεύει ο χώρος μου ασφυξιώ. Δέν μπορώ νά βλέπω Έλληνες λιγούρια , νά κάνουν ότι δυνατόν με συμφέρον νά κερδίσουν μία καλή θέση στο παράλογο θέατρο τού παραδείσου , τό έχουν γραμμένο , όπως στα σκυλάδικα να πιάσω πρώτη θέση πίστα , με το καλό ποτό και το καλό κορμί. Νά είναι εγωιστές πρώτοι πιό μπροστά από τούς άλλους τούς φτωχούς και άπιστους , τί μιζέρια , εμείς οι Έλληνες δέν έχουμε όρια δέν έχουμε τάσεις μείωσης ,εμείς έχουμε θρησκευτικά μόνο άνοδος τής ψυχής ,αλλά το τέρας , θέλει ανθρώπινες ψυχές να σέρνονται στή Γή , νά μήν μπορούν νά ανέλθουν νά μην μπορούν να θεωθούν, γιατί αγαπητοί μία είναι η πορεία τής ψυχής αργά η γρήγορα η Θέωση. Και τό τέρας καθυστερεί τήν άνοδο στρέφοντας την στήν χριστιανική κόλαση. Είχαμε τόν Ίδη ξέρουμε όμως καί τήν κορυφή , αυτοί οι Ιουδαίοι οι καταραμένοι ακόμα καί από τα φίδια πού κάπως πώς έμαθαν τήν Ελληνική θρησκεία παράλλαξαν τή δική τους στά δικά μας τελετουργικά , φτιάξανε προφητείες , γύρευε από ποιούς κλέψανε τήν γνώση τού μέλλοντος ίσως , και μέ τά ύψιστα ιερά χαρακτηριστικά τής αγάπης του χριστού , Μαχαίρι , φωτιά , σχοινί , μίσος , γκρέμισαν ότι θα μπορούσε να θυμίζει Ελληνική Σοφία. Αλλά από τότε 2500 χρόνια τώρα προσπαθούν με τήν Μανία τής Αγάπης τού Τζόσουα νά γκρεμίζουν ,να γκρεμίζουν , νά χτίζουν μαντριά πάνω από τούς Ναούς μας , νά σκοτώνουν δίχως οίκτο γιατί ο γαλανομάτης ξανθόμαλλος έτσι όπως τον παρουσιάζουν τέλος πάντων ήθελε Αίμα ,όπως οι Ουρακοτάγκοι σχίζουν στα δύο μώρα άλλων προς επίδειξη ισχύος , ΡΕ δέν πάτε ,,,,,,κάθομαι και σάς δίνω σημασία , Έχουμε τήν Ορθή και σοφή Θρησκεία που αποσκοπεί στήν θέωση του ανθρώπου , είναι δίκαιη , εκτιμά και τό Άρρεν και το Θήλυ , όχι σάν τούς Ιουδαίους τήν γυναίκα τήν έχουν για τά σφάγια και για κανένα .... Εμείς έχουμε Θεούς έχουμε και Θεές όχι το μαγαζί Πατέρας γιός και Ο Λογιστής , εμείς έχουμε γνώσι όχι ότι εκφράζει το ένστικτο τού Ουρακοτάγκου. Εμείς τέλος έχουμε τήν Θέαση και τήν διαδρομή προς τήν Θέωση.

  Αύλον

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. εβραιοχριστιανοι ειστε αποβρασματα.θα σας γαμησουμε συντομα εσας και το πασοκ σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητέ μου φίλε, το να κατηγορείς ανθρώπους ως ουρακοτάγκους, διότι πιστεύουν καλώς η κακώς σε κάτι διαφορετικό απο ότι εσύ, δεν διαφέρεις και εσύ σε τίποτα απο αυτό που κατηγορείς, με την ποιότητα αυτών που γράφεις.

  Και πιστεψέ με οτι, ο κόσμος δεν έχει ανάγκη απο τιμωρούς και εκδικητές, αλλά απο χαρισματικούς ηγέτες, οι οποίοι θα τον βγάλουν απο τον σημερινό πολιτικό και πολιτισμικό μεσαίωνα στον οποίο ζεί εδώ και πολλά χρόνια.

  Έυχομε ολόψυχα στο μέλλον σε αυτές τις όμορφες και αξιόλογες σελίδες να διαβάζουμε σχόλια που θα τιμούν και θα ημνούν τον άνθρωπο έστω και για τα λίγα και όμορφα που έχει ανακαλύψει έως τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Είμαι ο 4 Μαρ 1,27 και πάλι δεν δημοσιεύσατε το σχόλιο μου και δεν θα ρωτήσω πάλι γιατί, τώρα θα απαντήσω εγώ, διότι το σχόλειο μου δεν έχει βρισιές και απρέπειες.

  Τελικά πίσω απο αυτό το site αυτό που υπάρχει, δεν έχει να κάνει με ελεύθερη επιστήμη, αλλά με κάτι άλλο που μόνο εσείς ξέρετε.

  Αρνούμε απο εδώ και στο εξής να διαβάζω καθώς και να σχολιάζω, το οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα αυτού του δήθεν ανεξάρτητου site.

  Με σεβασμό

  ΕΛΕΥΕΘΡΗ ΣΚΕΨΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Φίλε μου χαλάρωσε δουλεύω για το μεροκάμματο δεν τα προλαβαίνω όλα.Οταν δουλεύεις για να βγάλεις
  το μεροκάμματο κάθε μέρα τα σχόλια που χρίζουν απάντησης καθυστερούν.
  Θα αναρτηθούν όμως.Μην αγχώνεσαι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ακόμα να αναρτηθεί το σχόλιο του 4 Μαρ 1,27 . Πειράζει τώρα εγώ με όλη την καλή μου θέληση να ρωτήσω γιατί δεν δημοσιεύθηκε το σχόλιό του?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Φίλε 4 Μαρτίου 1:27, ερευνήσαμε όλα τα αρχεία με τα σχόλια στην ανάρτηση αυτή. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιό σου που να μην έχει δημοσιευτεί εκτός απο ένα που είναι πολύ υβριστικό. Δεν ξέρουμε αν είναι δικό σου. Προφανώς έκανες κάποιο λάθος χειρισμό και δεν έφτασε το σχόλιό σου. Δεν υπάρχει ούτε στα αδημοσίευτα ούτε στα διεγραμμένα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ . 800.000 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΜΟΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΠ ΟΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΕΚΡΥΨΑΝ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ. ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΔΙΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ. π.χ. ΤΟΤΕ Ο ΝΕΥΤΩΝΑΣ ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΛΛΑ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.

   Διαγραφή
  2. Επίσης στο Βατικανό βρίσκεται η πραγματική βιογραφία του Χριστού η οποία κρύβεται απο τον Πάπα με άκρως μυστικότητα αλλά και προπαντός, που το ξέρουν πολύ λίγοι! με ενα ενεργειακό τειχος, ωστε ουτε και εξωσωματικά ταξίδια ανθρώπων να μπορούν να μπούν μέσα στην Βιβλιοθήκη. Μπορείτε να φανταστείτε τι θά γίνει εαν η αληθινή βιογραφία του Χριστού βγεί στην επιφάνεια!
   Θά γκρεμιστεί ευθύς το διαστρεβλωμένο αυτοδημιούργιμα, των καθολικών, ορθόδοξων κ.α. ΤΡΕΜΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΟΤΙ ΜΙΑΝ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ!

   Διαγραφή
 11. Μπράβο, συγχαρητήρια και Εύγε στο blog της Ελεύθερης-Επιστήμης γιά το αληθινό θέμα και ιστορικό γεγονός που ανέδειξε και απόδειξε με αδιάσειστα στοιχεία. Καλα ορισμένοι παρανοικοί στα σχόλια, χωρίς στοιχεία, όπου μόνο ξέρουν να βρίζουν και γράφουν ότι θέλουν ανεγκέφαλα να πιστεύουν και οτι μόνο έχουνε βγάλει ο καθένας τους διαφορετικά απο τις σκέψεις τους, χωρίς στοιχεία και με καμία επιστημονική κατάρτηση και στήριξη.
  Ανώνυμε 10 Νοεμβριου 2012 10:27 μ.μ.(καθώς και άλλων παρνοϊκων παρομοίων ανωνύμων με εσένα!) Διαστρεβλωμενο αυτοδημιουργημα είναι μόνο το δικό σου κείμενο που έβγαλες από τρελό μυαλό σου, και τίποτα άλλο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Παρακαλω τον κυριο ανωνυμο που δεν εχει αναρτηθει το σχολιο του να μου σταλει στο εξης ηλεκτρονικο ταχυδρομειο:kofy12@hot mail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Το γνωριζω οτι εχει περασει αρκετος καιρος αλλα επισης γνωριζω οτι ειναι εφικτο να βρεθει, ειτε απο τον ιδιο ειτε απο το site

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails