Κυριακή 3 Μαΐου 2009

ΗΛΙΟΘΕΑΣΗ-ΖΩΝΤΑΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ

(και σπάζοντας τα όρια της αντίληψης)
Σημείωση Ελεύθερης Επιστήμης: Δημοσιεύουμε αυτό το άρθρο για καθαρά επιστημονικούς λόγους. Δεν προτείνουμε σε κανέναν να ξεκινήσει τέτοιες ασκήσεις χωρίς να συμβουλευθεί κάποιον ειδικό. Είναι επικίνδυνο να προκαλέσει βλάβη στα μάτια του.

Η πλήρης αποχή από την τροφή και το νερό είναι μία πρακτική ενσωματωμένη σε όλες τις θρησκείες του κόσμου και γι' αυτό είναι απόλυτα αποδεκτή από τις πεποιθήσεις και τη λογική μας. Και επειδή συνδέεται με τον εξαγνισμό και την καθαρότητα του σώματος αλλά κυρίως του πνεύματος, φαίνεται αυτονόητη και παραδεκτή η ιδέα ότι όσο περισσότερο ένας άνθρωπος απέχει από την τροφή, τόσο ωριμότερος είναι πνευματικά. Η αναφορά σε ιδιαίτερα πραγματωμένους ανθρώπους, που μπορούν να επιζήσουν χωρίς τροφή και νερό, απλά γεννάει τον θαυμασμό μας γι' αυτούς, είτε αυτοί είναι χριστιανοί ασκητές και άγιοι, είτε ιν δουιστές ή βουδιστές yogi.

Μάλιστα, μία νεώτερη, αντίστοιχη, θεώ ρηση της αποχής από την τροφή-νηστείας ως μέσο πνευματικής εξέλιξης, ανεξάρτητα από θρησκείες εμφανίστηκε, κυρίως στον Αγγλοσαξονικό χώρο. Πρόκειται για τους Breatharians (Αναπνοϊστές στα ελληνικά).
Μπορεί όμως η αφαγία στην ουσία της να κρύβει μία πραγματική βιολογική βάση εξέλιξης του ανθρώπινου είδους και την απαρχή δημιουργίας μιας καινούργιας ανθρώπινης «φυλής»;
Breatharians και inedia

Στη διάδοση των θέσεων των αναπνοϊστών για το πώς είναι δυνατή η διατήρηση της ζωής μόνον με την αναπνοή, εμπλέκονται προσεγγίσεις για μυστήρια του Χριστιανι σμού, του Ινδουισμού, του Βουδισμού, της γιόγκα, του Ταοϊομού, κ.λπ. Έτσι, υπάρ χουν Breatharians που εξηγούν τη συντή ρηση της ζωής με την πρόσληψη της χρι στιανικής Θείας Κοινωνίας, του prana, του chi, της ηλιακής ενέργειας, της συμπαντι κής ενέργειας, κ.λπ.

Το να προσπαθεί κανείς να εφαρμόσει έμπρακτα στη ζωή του τις πεποιθήσεις των bretharians προκειμένου να κερδίσει την ικανότητα της inedia και παράλληλα όλα τα πνευματικά και φυσικά οφέλη που σχε τίζονται με αυτήν, περιγράφεται ως breatharianism (μπρεθαριανισμός) ή «αναπνοϊσμός». Ο αναπνοϊσμός αποτελεί μία ξεχωριστή φιλοσοφία που προτείνει έναν διαφορετικό από τον συνηθισμένο τρό πο ζωής. Υπάρχουν όμως και κάποιες πρα κτικές του που μπορούν, σε κάποιο βαθμό, να ενσωματωθούν σχετικά εύκολα στη ζωή του μέσου ανθρώπου, όπως είναι η ηλιοθέ-αση, η ηλιακή γιόγκα ή το Bigu Qigong.

Η αναμφισβήτητη πλέον ικανότητα μα κροχρόνιας επιβίωσης χωρίς τροφή και νε ρό αποδεικνύει λογικά ότι ο άνθρωπος εί ναι κάτι παραπάνω από μία απλή χημι κή μηχανή, όπως πιστεύει ουσιαστικά η επιστήμη. Έτσι, το όλο θέμα της ύπαρξης ανθρώπων που μπορούν να επιζήσουν χω ρίς τροφή και νερό μετατρέπεται σε κάτι πολύ παραπάνω από μία απλή πληροφορία. Μετατρέπεται σε μία πληροφορία επιβεβαί ωσης ή απόρριψης ενός ολόκληρου παγιω μένου συστήματος αντίληψης.

Οι τρεις τύποι ανθρώπων που μπορεί να ζήσουν χωρίς τροφή και νερό κατά τους Breatharians

Οι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν χωρίς τροφή και νερό δεν ανήκουν σε έναν, αλλά σε τρεις διαφορετικούς μεταξύ τους τύπους ανθρώπων, ανάλογα με την πηγή που αντλούν την ενέργεια που χρειάζονται για να ζήσουν:
• Στον πρώτο τύπο breatharians ανήκουν εκείνοι που ζουν παίρνοντας ενέργεια από το Θείο Φως. (Ο όρος χρησιμοποιείται κυ ρίως με την ανατολική ινδουιστική του έν νοια και λιγότερο με την χριστιανική.) Το Θείο Φως είναι η μόνη πλήρης ουσία από την οποία προέρχονται και στην οποία ενυπάρχουν όλες οι δυνατές μορ φές ύλης και ενέργειας. Το Φως αυτό πε ριέχει όλα τα χρώματα, τα χρώματα είναι οι μικρότερες πτυχές σε επίπεδο αύρας για οποιοδήποτε υλικό σώμα, στοιχείο ή άτομο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που υπάρχουν στο σώμα μας, στο νερό και στις συνήθεις τροφές μας. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να τραφεί και να ζήσει από το Θεϊκό Φως, θα πρέπει να πληροί δύο προϋποθέσεις:
Οι Bretharians που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο ζουν συνήθως μία μοναχική ζωή, σαν ασκητές ή ερημίτες. Βασικά τους χαρακτηριστικά είναι: α) ότι αποδέχονται όλη την ύπαρξη τους σε όλες της τις εκφάνσεις και: β) ότι έχουν φθάσει σε ένα επίπεδο «ενεργοποίησης του DNA» τους που τους επιτρέπει να αναπλάθονται τα κύτταρα τους. Δεν έχουν την αίσθηση της πείνας ή της δίψας, κοιμούνται ελάχιστα ή καθόλου, αλλά είναι πάντα γεμάτοι ενέργεια. Η διαδικασία της γήρανσης των φυσικών τους σωμάτων σταματάει ή και αναστρέφεται, ενώ, και εφόσον ενεργοποιήσουν πλήρως το DNA τους, λέγεται ότι γίνονται πρακτικά αθάνατοι. Σε αυτό τον τύπο Bretharians θεωρείται ότι ανήκει ο Prahladbhai Jani.
• Στον δεύτερο τύπο bretharians ανή κουν εκείνοι που ζουν παίρνοντας ενέργεια από το λεγόμενο Πράνα. Το Πράνα είναι μία αιθερική ουσία που έχει συνήθως λευκό ή κίτρινο χρώμα. Είναι μία ειδική μορφή υγρής ενέργειας που μπορεί να υποστηρίξει και να συντηρήσει το φυσικό σώμα.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όσοι ασκούν την «τεχνική του νέκταρ» της ινδουϊστικής ράτζ γιόγκα.
Ένας άνθρωπος δεν χρειάζεται να έχει ενεργά ανοικτή ενεργειακή ροή ή να έχει ενεργοποιήσει το DNA του (πρώτο επίπεδο) προκειμένου να μπορέσει να ζήσει από το Πράνα. Όταν ένας άνθρωπος τρώει φυσική στερεή τροφή, τότε συνήθως δημιουργεί ται η τάση να εμποδιστεί η θρεπτική δράση του Πράνα καθώς η ενεργειακή συχνότητα του είναι πολύ λεπτότερη σε σχέση με την ενεργειακή συχνότητα της τροφής. Όταν όμως ένας άνθρωπος σταματήσει να τρώει, τότε η θρεπτική δράση του Πράνα γίνεται ισχυρότερη και μπορεί να τον διατηρήσει στη ζωή. Για να μπορέσει ένας άν θρωπος να συντηρηθεί στη ζωή παίρνοντας ενέργεια αποκλειστικά από το Πράνα, θα πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις:
α. Η πρώτη προϋπόθεση αναφέρεται στη λήψη όσο το δυνατόν λιγότερο στερεάς φυσικής τροφής, καθώς οι τοξίνες που πε ριέχονται σε αυτές καταστρέφουν όχι μόνον τις αντίοξειδωτικές ουσίες και τα κύτταρα, αλλά και το ίδιο το Πράνα. Μπορεί όμως να καταναλωθεί μία μικρή ποσότητα αγνών υγρών τροφών ή καθαρού νερού. (Από εδώ προέρχεται η προτίμηση για χορχοφαγία των γιό γκι)
β. Η δεύτερη προϋπόθεση σχετίζεται με τον τόπο που διαμένει αυτός ο άνθρωπος, καθώς δεν είναι το ίδιο πλούσιες σε Πράνα όλες οι περιοχές της γης! Γι' αυτό και θα πρέπει καθημερινά να αφιερώνει κάποια ώρα στην... «άσκηση» της ενέργειας του και σε συνειδητές ασκήσεις ενεργειακής αναπνοής, προκειμένου να συγκεντρώνει και να συσσωρεύει την ποσότητα Πράνα που θα του χρειαστεί για να διατηρηθεί στη ζωή.
Σε κάθε περίπτωση όμως, πι στεύεται πως δεν είναι απολύτως εφικτό να ζήσει κανείς μακροχρόνια τρεφόμενος αποκλειστικά και μόνο από το Πράνα, καθώς το Πράνα θεωρείται ότι περιέχει μόνον(!) το 80% των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να διατηρηθεί στη ζωή. Και φυσικά, για έναν άνθρωπο που τρέφεται από το Πράνα δεν είναι δυνατή ούτε η αναστροφή, ή διακοπή της γήρανσης του, ούτε η επίτευξη της αθανασίας.
Οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο Bretharians συνήθως ζουν μία κανο νική ζωή. Θα πρέπει να διαλογίζονται και να κάνουν yoga, Qigong (τσι-κονγκ) ή άλ λες ενεργειακές ασκήσεις καθημερινά. Ακό μα και στις πιο προχωρημένες περιπτώσεις, οι bretharians που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο χρειάζονται να λαμβάνουν οπωσδήπο τε μία μικρή ποσότητα νερού ή και κάποιες ποσότητες υγρής τροφής περιστασιακά.
Στις πιο απλές περιπτώσεις μπορεί απλά να έχουν μειωμένη επιθυμία ή και αποστρο φή για τη λήψη τουλάχιστον ορισμένων ει δών τροφής. Σε αυτό τον τύπο Bretharians θεωρείται ότι ανήκει η Jasmuheen. Τα αναφέρθηκαν παραπάνω εξηγούν τόσο το πώς όσο και το γιατί απέτυχε η προσπάθεια της να ζήσει υπό παρακολούθηση και χωρίς τροφή και νερό για ένα μήνα, σύμφωνα με τα όσα είχε συμφωνήσει με χους παραγω γούς της εκπομπής «60 λεπτά» της Αυστρα λιανής τηλεόρασης.
• Στον τρίτο τύπο Bretharians θεωρείται ότι ανήκουν όσοι παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται για να ζουν από το φως του ήλιου και από τον αέρα.
Τόσο το φως του ήλιου όσο και ο αέρας είναι, ενεργειακά, αρκετά πυκνές πηγές ενέργειας που μπορεί σχετικά εύκολα να προσληφθούν από τους ανθρώπους, μετά από κάποια σχετική εκπαίδευση. Όμως ού τε το ηλιακό φως, ούτε ο αέρας, αλλά ούτε και ο συνδυασμός τους προσφέρουν τα απα ραίτητα θρεπτικά στοιχεία που μακροχρό νια χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Η ενέργεια από το ηλιακό φως και τον αέρα δεν είναι σε καμία περίπτωση αρκετή για να υποστηρίξει έναν ανθρώπινο σώ μα που αναπτύσσεται ή για να σταματήσει τη φυσιολογική βιολογική γήρανση.
Είναι όμως άριστα και απαραίτητα συμπληρώματα της πρόσληψης τροφής.
Ειδικότερα, ως προς το ηλιακό φως, αυτό περιέχει αρκετά ενεργειακά μήκη κύματος, που σε κάποιο βαθμό αντιστοιχούν σε διά φορες λειτουργίες του ανθρώπινου σώμα τος. Όταν ένας άνθρωπος αυξάνει την έκθεση του στο ηλιακό φως, όλες αυτές οι λειτουργίες βελτιώνονται.
Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να τραφεί από τον ήλιο, βασική προϋπόθεση είναι να ζει σε περιοχές με σχετικά θερμό κλί μα και αρκετή ηλιοφάνεια, διότι η θερμό τητα που προσφέρουν οι ηλιακές ακτίνες εί ναι μία μορφή ενέργειας που ενυπάρχει μέ σα στο ηλιακό φως.
Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να τραφεί από τον αέρα, προϋποθέτει τη γνώση μίας πολύ έγκυρης τεχνικής αναπνοής, όπως αυ τές που διδάσκονται σε ορισμένα είδη Yoga.
Οι άνθρωποι που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο Bretharians ζουν στην πλειονότητα τους μία κανονική ζωή, διαλογίζονται και κάνουν yoga, Qigong ή άλλες ενεργειακές ασκήσεις καθημερινά. Λαμβάνουν καθημε ρινά τουλάχιστον την ποσότητα νερού που χρειάζεται ένας μέσος άνθρωπος, ενώ κατά διαστήματα, τρώνε περιορισμένες ποσότη τες υγρής τροφής ή παίρνουν συμπληρώμα τα διατροφής. Σε αυτό τον τύπο Bretharians πιστεύεται ότι ανήκει ο Hira Ratan Manek, ο άνθρωπος που θεωρείται ότι αναβίωσε την αρχαία τεχνική της ηλιοθέασης.
Περιπτώσεις Breatharians
Ι. Οι Ρώσοι αυτότροφοι και η Zinaida Baranova
Η πιο γνωστή αυτότροφος στη Ρωσία είναι η Zinaida Baranova, μία εξηνταεπτάχρονη γυναίκα από την πόλη Krasnodar. Η γυναίακ αυτή, αρχικά, εγκατέ λειψε το κρέας, μετά και τα λαχανικά. Ζει χωρίς τροφή και νερό ήδη για τεσσεράμισι χρόνια μέχρι σήμερα. Οι επιστήμονες από το Bauman Institute που την εξέτασαν και έλεγξαν τις διάφορες λειτουργίες του οργα νισμού της, διαπίστω σαν με έκπληξη πως η βιολογική της ηλι κία αντιστοιχεί με εκείνη μιας εικοσά χρονης! Όμως, όπως η ίδια λέει, το να προσαρμοστεί σε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής ήταν κάτι μάλλον σκληρό για αυτήν. Υπέ φερε από κράμπες, εξάντληση, ξηροστομία, κ.λπ. Υπήρχαν στιγμές που νόμισε ότι πε θαίνει. Τελικά, μετά από ενάμισι μήνα, η υγεία της άρχισε να βελτιώνεται.»

2. Η περίπτωση του Prahladbhai Jani:

Ο εβδομηνταεξάχρονος Prahladbhai Jafii, (φωτό δεξιά) εγκατέλειψε το σπίτι των γο νιών του σε ηλικία επτά ετών και περιπλανήθηκε στις ζούγκλες των βουνών Abu, Girnar, Narmada, στην Ινδία. Στην ηλικία των έντεκα, είχεμία έντονη πνευματική εμπειρία που του άλλαξε τη ζωή. Σύμφω να με τα λεγόμενα του, μετά την εμπειρία αυτή, δεν νοι ώθει πια την επιθυμία να φάει, να πιει υγρά, να ουρή σει ή να αφοδεύσει και είναι σε καλή φυσική κατάσταση. Δεν μίλησε και πέρασε σε σιωπή πριν από σαράντα πέ ντε χρόνια (Maunbrat). To 1942 εισήχθη στο νοσοκο μείο Jaslok και παρέμεινε υπό την παρακολούθηση των γιατρών και της αστυνομίας για σαράντα πέντε ημέρες. Πριν από ενάμισι χρόνο, εξετάστηκε από τον Dr. Sudhir V. Shah για μία αρχική ανά λυση της κατάστασης της υγείας του. Δεν έχει κανένα προηγούμενο ιστορικό σοβα ρών παθήσεων, εισαγωγών σε νοσοκομείο (με την εξαίρεση του 1945), ελαφρών ή σοβαρών χει ρουργικών επεμβάσεων, ή ιστορικό λήψης κάποιου φαρμάκου!
Ο Jani αποφασίστηκε να παρακολουθηθεί από μία ομάδα γιατρών επί δέκα ημέρες συνεχώς. Δεν του επιτράπηκε να βγει από το δωμάτιο του, αλ λά μόνο να μετακινηθεί για να κάνει διάφο ρες εξετάσεις και με τη συνοδεία γιατρών.
Το ιατρικό συμβούλιο, μετά το πέρας των ημερών εξέτασης του Jani έκανε την εξής δήλωση: «Έχουμε εκπλαγεί από το γεγονός της επιβίωσης του κ. Jani, ιδίως παρά το οτι δεν ούρησε επί 10 ημέρες, και παρόλα αυτά. παραμένει σε καλή φυσική κατάσταση".

3. Η περίπτωση της Therese Neumann

Η Therese Neumann στη Βαυαρία το 1898 και πέθανε το 1962. Το 1919, όταν ήταν εί κοσι χρονών, μετά από μία σειρά από παθή σεις και τραύματα παρέλυσε και τυφλώθη κε, κάτι που επιβεβαιώνεται από ιατρικές βεβαιώσεις και αρχεία των νοσοκομείων της περιοχής που ζούσε. Ξαναβρήκε την όραση της την 29η Απριλίου του 1923, την ημέρα που έγινε η οσιοποίηση της St. Therese of Lisieux και ξαναπερπάτησε την 17η Μαΐου του 1925, την ημέρα που έγινε η αγιοποίη ση της St. Therese of Lisieux. Και στις δύο περιπτώσεις προηγήθηκε της θαυματικής ίασης της ένα όραμα της τιμώμενης νέας
Αγίας.
Η σημαντικότερη όμως χρονιά στη ζωή της Therese Neumann ήταν το 1926, όταν παρουσίασε για πρώτη φορά στο σώμα της «στίγματα», σημάδια που αντιστοιχούσαν στις ιερές πληγές που υπέστη ο Ιη σούς Χριστός κατά τα Μαρ τύρια και τη Σταύρωση Του. Για τα επόμενα 36 χρόνια της ζωής της συνέ χισε να παρουσιάζει στίγ ματα κάθε Παρασκευή (φω τά πάνω), με εξαίρεση τις Παρασκευές που έπεφταν ανάμεσα στα Χρι στούγεννα και τα Φώτα καθώς και ανάμεσα στην Κυριακή του Πάσχα και την Πεντη κοστή, ή τις Παρασκευές που συνέπιπταν με μία μεγάλη θρησκευτική γιορτή. Πριν από την εμφάνιση των στιγμάτων η Neumann έβλεπε οράματα και έπεφτε σε έκ σταση, κατά τη διάρκεια της οποίες μιλούσε σε ακα τάληπτες για τους γύρω τους γλώσσες που αναγνω ρίστηκαν, αργότερα, από τους ειδικούς που την με- Αέτησαν ως Αραμαϊκά, Εβραϊκά και Ελληνικά της εποχής του Χριστού.
Η Neumann παρουσίαζε και μία ακόμα θαυμαστό πνευματικό χάρισμα. Επιβίωνε χωρίς τροφή και νερό, παίρνοντας μόνο κα θημερινά τη Θεία Κοινωνία (φωτό αριστε ρά), σύμφωνα με το Καθολικό τελετουργι κό. Αυτό το χάρισμα της ξεκίνησε να εκδη λώνεται από τα Χριστούγεννα του 1922, όταν ξεκίνησε να διατρέφεται μόνο με υγρά και μέχρι την Ανάληψη του Σωτηρος την 6η Αυγούστου του 1926, ζούσε πίνοντας μόνο ένα κουτάλι νερό την ημέρα για να την βοηθάει να καταπίνει την Όστια. Από τον Σεπτέμβριο του 1926 σταμάτησε να πί νει και αυτή την ποσότητα νερού και ζούσε μόνο με την καθημερινή Θεία Κοινωνία. Εάν μεσολαβούσαν περισσότερες από 24 ώρες ανάμεσα σε δύο διαδοχικές μεταλήψεις της, παρουσίαζε εξασθένηση και αδυναμία που διορθωνόταν αμέσως μόλις μεταλάμβα νε.
Το 1927, ο επίσκοπος του Regensburg Antonius von Henle ζήτησε να γίνει ε'νας αυστηρός ιατρικός έλεγχος της περίπτωσης της. Η ιατρική παρακολούθηση της Neumann κράτησε για δεκατέσσερις ημέρες. Σε όλη τη διάρκεια αυτού του διαστή ματος, τέσσερις νοσοκόμες βρίσκονται δίπλα της κάθε στιγμή και σε εικοσιτετράωρη βάση για να την παρακολουθούν και για να καταγράφουν τη ζωή της. Ακόμα, εξεταζό ταν καθημερινά από τους δύο γιατρούς, ενώ παράλληλα γινόταν και καθημερινές εργα στηριακές εξετάσεις στο αίμα και τις εκκρί σεις της. Τα αποτελέσματα αυτής της παρα κολούθησης ανακοινώθηκαν δημόσια τα οποία και επιβεβαίωναν ότι ζούσε χωρίς να παίρνει καθόλου τροφή ή νερό, παρά μόνο Θεία Κοινωνία.

================================================================Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΗΛΙΟΘΕΑΣΗΣ

Η ηλιοθέαση (ΗΘ, Sungazing), είναι μία τεχνική με την οποία ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αρχίσει να παίρνει κάποια, μεγαλύτε ρη η μικρότερη, ποσότητα ενέργειας κατευθείαν από τον ήλιο. Επι νοήθηκε -ή μάλλον ανασυστάθηκε- από τη μελέτη αρχαίων κειμέ νων και προσωπική έμπνευση από τον Ινδό Hira Ratan Manek.

Σε οριακές περιπτώσεις, όπως εκείνη του ίδιου του Hira Ratan Manek (HRM), η τεχνική αυτή μπορεί να οδηγήσει εκείνον που την εφαρμόζει σε μία κατάσταση breatharian, δηλαδή σε μία κατάσταση που να τρέφεται αποκλειστικά από την ενέργεια του ήλιου. Η όλη διάρκεια της τεχνικής είναι συνήθως λίγο περισσότερο από 9 μήνες και αν γίνει σωστά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ο HRM του, τότε «θα γίνει με ασφάλεια και χωρίς να δημιουργούμε κανένα κίνδυνο για την υγεία μας», (προσοχή: το ΤΜ δεν συνιστά με κανένα τρόπο τον πειραματισμό. Πρόκειται για εξαιρετικά επικίνδυνη πρακτική που γίνεται μόνο κάτω από την επίβλεψη ενός ειδικού του επιπέδου του HRM)
Η τεχνική της ΗΘ αρκεί να γίνει μία μόνον φορά κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, τα αποτελέσματα της όμως εφόσον αυτή γίνει σωστά, διατηρούνται για όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Η ΗΘ θα πρέπει να γίνεται στις λεγόμενες ασφαλείς ώρες για το κοίταγμα του ήλιου, δηλαδή είτε στο διάστημα μιας ώρας μετά την ανατολή του ή είτε στο διάστημα μιας ώρας πριν από τη δύση του. Η τεχνική της ΗΘ μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από αυτά τα δύο χρονικά διαστήματα, πρέπει όμως να γίνεται μόνο μία φορά κάθε μέρα και είναι καλύτερα να γίνεται την ίδια πάντα σταθερή ώρα.

Η ΗΘ θα πρέπει να γίνετε με τρόπο που τα πόδια μας να είναι πά ντα σε επαφή με το έδαφος. Επιπλέον τα πόδια μας ϋα πρέπει να εί ναι γυμνά, χωρίς φοράμε παπούτσια και κάλτσες. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε την ΗΘ πατώντας πάνω στη γη όπως είναι το ιδανικό, μπορούμε να την κάνουμε ακόμα και στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα του σπιτιού που κατοικούμε, πάντα όμως με την προϋπόθεση ότι δεν θα φοράμε παπούτσια και κάλτσες στα πόδια μας.

Η τεχνική της ΗΘ θα πρέπει να γίνεται χωρίς να φοράμε γυαλιά ή φακούς επαφής. Είναι ιδιαίτερα απλή και γίνεται με την προσή λωση του βλέμματος μας στο κέντρο του ήλιου που ανατέλλει ή δύει. Στεκόμαστε όρθιοι, με γυμνά πόδια, και απλά εστιάζουμε το βλέμμα μας στο κέντρο του ήλιου. Απλά τον κοιτάμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν πιέζουμε με κανένα τρόπο τον εαυτό μας ή τα μάτια μας. Αν μας δημιουργηθεί η ανάγκη να ανοιγοκλεί σουμε τα βλέφαρα μας, τότε τα ανοιγοκλείνουμε ενώ συνεχίζουμε να κοιτάμε τον ήλιο. Αν τα μάτια μας δακρύσουν, τότε ή αφήνουμε τα δάκρυα να κυλούν ή τα σκουπίζουμε με ένα μαντήλι ενώ συνεχί ζουμε να κοιτάμε τον ήλιο.

Αυτά είναι τα δύο συνηθέστερα ενοχλή ματα που μπορεί να νοιώσουμε όταν κάνουμε την τεχνική της ΗΘ, συνήθως όμως σταματούν γρήγορα με τις πρώτες ημέρες που εφαρ μόζουμε την τεχνική.

Το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να κρατάμε τα μάτια μας εστιασμένα στον ήλιο δεν είναι σταθερό αλλά αυξάνεται καθημερι νά. Την πρώτη μέρα η προσήλωση του βλέμματος μας στον ήλιο θα πρέπει να διαρκέσει μόνο για δέκα δευτερόλεπτα. Για κάθε επόμενη μέρα που συνεχίζουμε την τεχνική, προσθέτουμε κά θε φορά ακόμα δέκα δευτερόλεπτα. Με τον τρόπο αυτό ο αμφιβλη στροειδής των ματιών μας εκπαιδεύεται σιγά-σιγά και με ασφάλεια στο να συνηθίζει το φως του ήλιου χωρίς να ενοχλείται και να του δημιουργούνται προβλήματα από αυτό.

Αν μια ή περισσότερες κάποια μέρες δεν έχουμε ηλιοφάνεια ή κάτι μας τύχει και δεν μπορέσουμε να κάνουμε την τεχνική της ΗΘ με τον τρόπο και στην ώρα που την κάναμε καθημερινά, τότε την επόμενη μέρα που θα την συνεχίσουμε, την συνεχίζουμε από to χρονικό όριο που σταματήσαμε και δεν ξεκινάμε από την αρχή.

Είναι καλό να κρατάμε ένα ημερολόγιο και γράφουμε το πόσες ημέρες άσκησης στη τεχνική της ΗΘ έχουμε κάνει, για να μη ξεχά σουμε κάποια στιγμή το στα πόσα δευτερόλεπτα έχουμε ΗΘ έχουμε φτάσει. Αν όμως θέλουμε ή αναγκαστούμε να διακόψουμε την τε χνική για αρκετό χρόνο, π.χ. τους χειμερινούς μήνες, είναι καλύτε ρα να το κάνουμε στα σημεία που θα έχουμε συμπληρώσει είτε τρεις είτε ε'ξη μήνες άσκησης της τεχνικής. Μετά την διακοπή συνεχίζουμε κανονικά, από το σημείο που σταματήσαμε.
Η τεχνική της ΗΘ ολοκληρώνεται όταν φθάσουμε στα 44 λεπτά προσήλωσης του βλέματος στο κέντρο του ήλιου, ή στα 2640 δευτερόλεπτα ηλιοθέασης. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν μεσο λαβήσει για οποιοδήποτε λόγο μία διακοπή στην άσκηση της τεχνι κής, πχ μία ή περισσότερες συννεφιασμένες ημέρες, τότε η τεχνική θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 264 ημερών. Είναι σημαντικό να γίνει ξεκάθαρα αντιληπτό ότι, σύμφωνα με τον HRM δεν πρέπει να ξε περάσουμε τα 44 λεπτά ηλιοθέασης, αφού φτάσουμε στο όριο των 44 λεπτών θα πρέπει να σταματήσουμε την τεχνική.

Μετά από την επίτευξη των 44 λεπτών ηλιοθέαοης, περνάμε στην επόμενη φάση της τεχνικής. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε στη συνέχεια είναι το να περπατάμε καθημερινά για 44 λεπτά με γυμνά πόδια και σε φυσικό έδαφος. Το περπάτημα αυτό θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον για 264 ημέρες προκειμένου να ολοκληρωθεί η τεχνική της ΗΘ και να παγιωθούν τα αποτελέ σματα της. Το περπάτημα αυτό θα πρέπει να το κάνουμε όχι τις ώρες που κάναμε την ΗΘ αλλά το μεσημέρι και σε έδαφος που να το έβλεπε ο Ήλιος και να είναι ζεστό.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της τεχνικής της ΗΘ ξεκι νούν να φαίνονται, σύμφωνα πάντα με τον ΗΡΜ, από τις πρώτες μέρες που κάνουμε την τεχνική. Το πρώτο που σνήθως παρατηρεί ται είναι μία βελτίωση των προβλημάτων των ματιών και καλυτέ ρευση της όρασης, ενδυνάμωση του οπτικού νεύρου, διόρθωση της μυωπίας, ελάττωση της πίεσης του ματιού, εξάλειψη της επιπεφυκί τιδας, και άλλων μολύνσεων των ματιών κτλ...
Καθώς συνεχίζει κανείς την τεχνική της ΗΘ, παρατηρεί ότι στα διακά μειώνεται η όρεξη του για τροφή και σταδιακά, αρχίζει να πα ρουσιάζει μία ελάττωση του βάρους του (η συμβουλή του HRM εί ναι αν δεν πεινάτε μην πιέσετε τον εαυτό σας να φάει με το ζόρι, ο Ήλιος θα αρχίζει να θρέφει πλέον το σώμα σας!). Ορισμένοι συ μπληρώνουν τη μέθοδο με την χρήση ηλιο-ενεργοποιημένου νερού (8 ώρες έκθεση στον ήλιο, αποκλειστικά σε γυάλινα μπουκάλια). Επίσης συνιστάται η ισορροπημένη σχέση με τα υπόλοιπα πα ραδοσιακά στοιχεία εκτός της φωτιάς (ήλιος) που είναι η γη (βάδισμα με γυμνά πόδια), το νερό (πόση) και ο αέρας (βαθιές αναπνοές σε καθαρό αέρα).
Η ΗΘ προσφέρει θετικά αποτελέσματα σε σωματικά, ψυχικά και πνευματικά, προβλήματα και παθήσεις Στο ψυχικό τομέα από τις πρώτες μέρες μπορεί να δει κανείς βελτίωση σε συναισθήματα κατά θλιψης, εξάλειψη φόβων, αύξηση της αυτοπεποίθησης κτλ. Στο πνευματικό τομέα, μπορεί να παρατηρήσετε αύξηση της διαίσθησης σας για το τι είναι σωστό να γίνει, κλπ.
=========================================================================

========================================================================


ΤΡΩΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Υπάρχουν, σήμερα, λογικά επιχειρήματα που μπορούν να αποδείξουν ότι η διατήρηση ενός ανθρώπου οτη ζωή είναι ανεξάρτητη από τη λήψη τροφής, ενώ παίρνει ενέργεια από άλλες πηγε'ς πε'ρα από την τροφή που καταναλώνουν καθημερινά.
ΙΙροκειμε'νου να γίνει κατανοητό το πόοη ενέργεια χρειάζεται να πάρει καθημερινά με την τροφή του ένας άνθρωπος, θα πρέπει να σκεφτούμε το πόση ενέργεια χρειάζεται ο οργανισμός του, το πόση ενέργεια υπάρχει στις τροφές που προσλαμβάνει, το ποσό της ενέργειας που θα χρειαστεί να δαπανήσει ο οργανισμός, προκειμένου να προσλάβει την ενέργεια που υπάρχει μέσα στην τροφή που κατανά λωσε και το ποσό της ενέργειας που χάνεται σε όλες αυτές τις ενεργειακές διαδικασίες, σύμφωνα με χους νόμους της θερμοδυνα μικής. Οι σχέσεις αυτό αποδίδονται με την εξίσωση: [(ενέργεια που υπάρχει μέσα σε μία τροφή) x (την αποδοτικότητα της εξαγω γής της) x (την αποδοτικότητα της χρήσης της) = ενέργεια που είναι διαθέσιμη στον οργανισμό).

===============================================================

Το φαινόμενο αυτό επανεξετάστηκε και επαναεπιβεβαιώθηκε τον Ιούλιο του 1940, όταν μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο νο σηλεύτηκε με παράλυτο το μισό της σώμα και σε πλήρη αδυναμία να μετακινηθεί ή να εξυπηρετήσει με κάποιο τρόπο μόνη της τον εαυτό της και τις φυσικε'ς σωματικε'ς της ανάγκες. Αυτή την φορά παρακολουθή θηκε από μία ολόκληρη επιτροπή καθηγη τών ιατρικής, γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού που, ξανά, βρισκόταν συνεχώς δίπλα της σε εικοσιτετράωρη βάση. Και τα αποτελε'σματα αυτής της παρακολούθησης επιβεβαίωσαν το ότι η Therese Neumann ζει χωρίς τροφή και νερό και μόνο με την καθημερινή λήψη της Θείας Κοινωνίας.

Τέλος, η ίδια η Neumann, το 1953 κατέ θεσε ένορκα ενώπιον των εκκλησιαστικών αρχών της Βαυαρίας, στην οποία αφού πε ριέγραφε τα όσα σχετίζονται με την εμφάνι ση και την εκδήλωση του χαρίσματος της αφαγίας σε αυτήν, κατέληγε με τη δήλωση: «Γνωρίζω και είμαι πεπεισμένη ότι ζω με τη χάρη του Θυσιασμένου Σωτήρα μας».

Η Neumann το 1962 και η σωρός της εκτέθηκε σε δημόσιο προσκύνημα. Λίγο πριν την ταφή της, χρειάστηκε να εξεταστεί η σωρός της από τέσσερις γιατρούς καθώς σε αυτήν δεν είχε παρατηρηθεί μέχρι εκεί νη τη στιγμή και τέσσερις μέρες μετά τον φυσικό θάνατο της, κανένα από τα γνωστά νεκρικά σημεία (ακαμψία, ελάττωση της θερμοκρασίας, χαρακτηριστική οσμή, κ.λπ.). Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η Neumann δεν ήταν πια ζωντανή, παρά την έλλειψη των σημείων του θανάτου στο νε κρό της σώμα και έτσι έγινε η ταφή της. Σήμερα, υπάρχει αρκετή κινητικότητα για την αγιοποίηση της από την Καθολική Χρι στιανική Εκκλησία.

4. Η περίπτωση του Paramahansa Yogananda Mukunda Lai Ghosh

Ο Paramahansa Yogananda Mukunda Lai Ghosh γεννήθηκε το 1893 στην Gorakhpur και πέθανε το 1952. Το 1946 ο Yogananda εξέδωσε το γνωστό τατο πλέον βιβλίο για την ζωή του με τον τίτλο «Η αυτο βιογραφία ενός Yogi» (Autobiogra phy of a Yogi). To βιβλίο αυτό έχει μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε δεκαο κτώ γλώσσες, είναι ακόμα ένα από τα best sellers και θεωρείται ως ένα από τα βιβλία αναφοράς για όσους θέλουν να ασχοληθούν σοβαρά με την Ινδική προσέγγιση της εσω τερικής φιλοσοφίας.

Ανάμεσα στις συναντήσεις και τις συζη τήσεις του Yogananda που περιέχονται στο βιβλίο «Η αυτοβιογραφία ενός Yogi», συ μπεριλαμβάνονται και δύο συναντήσεις του με ανθρώπους που ζούσαν χωρίς τροφή και νερό, δύο περιπτώσεις που ήταν οι πρώτες που έλαβαν ευρύτερη δημοσιότητα και, σε σημαντικό βαθμό, καθόρισαν και καθορί ζουν ακόμα την όλη στάση του κόσμου απέ ναντι στο φαινόμενο αυτών των χαρισματι κών ανθρώπων. Ήταν και οι δύο γυναίκες, αντίστοιχης ηλικίας, που κατά τον Yoganada είχαν έρθει στο κόσμο μας με την αποστολή να μεταδώσουν την γνώση ότι εί ναι δυνατή η ζωή χωρίς τη λήψη τροφής και νερού. Η πρώτη από αυτές τις δύο συ ναντήσεις που περιγράφει ο Yogananda, ήταν με την Ινδή Giri Bala. Η δεύτερη συ νάντηση ήταν με μία χριστιανή γυναίκα που, κατά τον Yogananda, ήταν σε μία προηγούμενη ζωή της η Μαρία η Μαγδαληνή!

Η Giri Bala ήταν 68 χρονών όταν συνα ντήθηκε με τον Yogananda και ζούσε για 56 χρόνια χωρίς τροφή και νερό. Αν και ζούσε μία απλή ζωή σε ένα χωριό της Ινδίας, οι φήμες ήθελαν να έχει μεταφερθεί στο παλά τι του άρχοντα της περιοχής όπου έζησε για αρκετό καιρό υπό αυστηρή παρακολούθη ση, μέχρι να διαπιστωθεί ότι όντως ζούσε αποκλειστικά με ενέργεια που έπαιρνε από το φως. Σύμφωνα τα όσα ο Yogananda λέει ότι του εκμυστηρεύτηκε η ίδια, μετά από ένα καυγά με την πεθερά της έφυγε από το σπίτι και το χωριό της και περιπλανιόταν κλαίγοντας από τα βάθη της καρδιάς της και παρακαλώντας να της παρουσιαστεί ένας Guru που θα την μάθαινε να ζει τρεφό μενη μόνο από το θεϊκό φως. Ξαφνικά υλο ποιήθηκε μπροστά της ένας Guru που της δίδαξε μία ειδική τεχνική της Kriya ya Yoga που απελευθέρωνε το σώμα από την ανάγκη για φυσική τροφή. Από εκείνη την ημέρα και μετά, η Giri Bala σταμάτησε να τρώει τροφή, να πίνει νερό και να ε'χει φυ σικές σωματικές εκκρίσεις. Σύμφωνα με τον Yogananda, της ανατέθηκε η αποστολή να δείξει ότι ο άνθρωπος μπορεί να τραφεί και να ζήσει από το αιώνιο Θεϊκό Φως.


Γιατί τρώμε; Μία άλλη ματιά για το τι παίρνουμε με την τροφή.
Ένα από τα περισσότερο ενδιαφέροντα ση μεία του φαινομένου των ανθρώπων που ζουν χωρίς τροφή και νερό είναι και το ότι, σύμφωνα με τα όσα δηλώνουν, δεν νοιώ θουν καθόλου την επιθυμία να φάνε. Και από το σημείο αυτό πηγάζει ένα ερώτημα που απευθύνεται σε όλους μας: Γιατί νοιώ θουμε την ανάγκη να φάμε; Γιατί τρώμε;
Υπάρχει μόνο ένα λόγος που μπορεί να φάει και να πιει κάποιος. Είναι εκείνη η πείνα που προκαλείται από την διέγερση χημικών υποδοχέων που ελέγχουν τη συ γκέντρωση διαφόρων θρεπτικών συστατι κών, κυρίως της γλυκόζης, στο αίμα. Αυτοί οι υποδοχείς ενεργοποιούνται όταν η συ γκέντρωση της ειδικής για τον καθένα τους ουσίας στο αίμα πέσει κάτω από συγκεκριμένα όρια και μας οδηγούν σε συμπεριφορές αναζήτησης τροφών που εί ναι πλούσιες στο συγκεκριμένο αυτό συ στατικό, καθώς μόνο αυτό μπορεί να μας κάνει να σταματήσουμε να πεινάμε, π.χ. νοιώθουμε την ανάγκη να φάμε κάτι γλυκό για να μας περάσει η υπογλυκαιμία που νοι ώθουμε.

Όλα τα άλλα είδη πείνας που υπάρχουν, όπως π.χ. η πείνα που προκαλεί τη λύπη και το άγχος, η πείνα όταν το στομάχι μας είναι άδειο, η πείνα που προέρχεται από συ-γκεκριμένες-αγαπημένες μας τροφές, η πεί να από ανάμνηση κάποιων τροφών που φά γαμε, η πείνα που προέρχεται από τη λήψη ορισμένων ουσιών, κ.λπ., έχουν να κάνουν μόνο με τις σύγχρονες συνήθειες των αν θρώπων και την ψυχολογική τους κατά σταση.


του Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ24 σχόλια:

 1. "Αντιγνώση, τα δεκανίκια του Καπιταλισμού", Λιλή Ζωγράφου, 1974, Εκδόσεις "Αλεξάνδρεια"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ερώτηση: Γιατί όλα τα όντα στη γη τρώνε και δεν κοιτούν τον ήλιο? Η μόνη υπαρκτή δυνατότητα μετατροπής ενέργειας σε ύλη είναι αυτή των φυτών με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Ανασυνθέτουν οι άνθρωποι αυτοί την χαμένη τους ύλη με φωτοσύνθεση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Από τον ήλιο παίρνουμε 125 θερμίδες και από τον αέρα 125 θερμίδες, σύνολο 250 θερμίδες. Αν δεν καίμε θερμίδες, θεωρητικά, δεν θέλουμε άλλη τροφή.
  Ο πατέρας της Φυσιολογίας ακαδημαϊκός Παυλόβ στις αρχές του 20 αιώνα και έπειτα ακαδημαϊκοί Σατάλοβα και Ούγολεβ, υποστήριζαν ότι τα βακτηρίδια που ζουν στο στομάχι δεσμεύουν το άζωτο από την ατμόσφαιρα και παράγουν πρωτεϊνες και βιταμίνες.
  Διάσημος φυσιολόγος Η. Σέτσενοβ και έπειτα Μ. Βολκόβσκϊ στα μέσα του 20ου αιώνα ανακάλυψαν τρεις οδούς δέσμευσης του αζώτου από τα βακτηρίδια στους άνω αναπνευστικούς οδούς, στο παχύ έντερο και από τα κύτταρα του οργανισμού.
  Πριν περίπου 3 χρόνια το "Βήμα" δημοσίευσε ένα άρθρο στο οποίο ο αρθρογράφος έλεγε, ότι σύμφωνα με τους επιστήμονες για να έχουμε καλή υγεία πρέπει να παίρνουμε κάθε μέρα 50 γρ. πρωτεϊνες. Όμως σε ένα νησί στο Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό ζει μια φυλή, η οποία παίρνει μόνο 25 γρ. πρωτεϊνων την ημέρα και είναι υγιέστατοι. Και ρωτάει ο αρθρογράφος..."Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, αφού πέρνουν μόνο 25 γρ, πρωτεϊνων ;
  Από που παίρνουν τις υπόλοιπες πρωτεϊνες ; Από τον αέρα ;
  Ναι, από τον αέρα! Υπάρχουν στο στομάχι μας βακτηρίδια, τα οποία δεσμεύουν το άζωτο από την ατμόσφαιρα και παράγουν πρωτεϊνες και βιταμίνες!"

  Από το βιβλίο μου Ουμανιστική χορτοφαγία. Διατροφή, υγεία, ηθική, πολιτισμός, μη βία

  Βασίλης Καφαταρίδης, ολικά χορτοφάγος 10 χρόνια, ωμοφάγος/ χορτοφάγος 5 χρόνια

  www.humanisticecology.blogspot.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΙ, ΚΑΤΑΝΩΛΟΥΝΟΥΝ ΑΣΚΟΠΑ ΓΙΑ ΑΣΚΟΠΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ, ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΥΛΗΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑ ΑΠΟΡΙΣΟΥΜΕ ΠΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ.
  ΠΑΝΤΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΙΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΕΤΡΩΓΕ ΤΟΝΟΥΣ ΚΑΡΒΟΥΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τσεκάρετε εδώ:
  "Το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να κρατάμε τα μάτια μας εστιασμένα στον ήλιο δεν είναι σταθερό αλλά αυξάνεται καθημερι νά. Την πρώτη μέρα η προσήλωση του βλέμματος μας στον ήλιο θα πρέπει να διαρκέσει μόνο για δέκα δευτερόλεπτα. Για κάθε επόμενη μέρα που συνεχίζουμε την τεχνική, προσθέτουμε κάθε φορά ακόμα δέκα δευτερόλεπτα"
  Και εδώ:
  Η τεχνική της ΗΘ ολοκληρώνεται όταν φθάσουμε στα 44 λεπτά προσήλωσης του βλέματος στο κέντρο του ήλιου, ή στα 2640 δευτερόλεπτα ηλιοθέασης. Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν μεσο λαβήσει για οποιοδήποτε λόγο μία διακοπή στην άσκηση της τεχνι κής, πχ μία ή περισσότερες συννεφιασμένες ημέρες, τότε η τεχνική θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 264 ημερών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Εδώ μιλάει ένας μεγάλος φόβος που έχουμε όλοι εμείς, ότι αν δεν θα φάμε κάτι θα πεθάνουμε, μιλάει η κακή συνήθεια να τρώμε κρέας, ψάρια, αυγά, γαλακτοκομικά και νόστιμα πιάτα.
  Οι περισσότεροι μη χορτοφάγοι που τρώνε πτώματα, κρέας, ψάρια, αυγά και γαλακτοκομικά πολλές φορές επιτίθονται στα άτομα που διάλεξαν διαφορετική διατροφή, διαφορετική στάση ζωής για να δικαιολογήσουν τη διατροφή που κάνουν. Το άσχημο είναι ότι εδώ χρησιμοποιούν και χαρακτηρισμούς, βρίζουν ανθρώπους που επέλεξαν κάτι διαφορετικό.
  Τι λέξεις είναι αυτές ...κοπρίτες?
  Που είμαστε? στο γήπεδο? Μετά ποιος θα έχει όρεξη να μιλάει στο ιντερνέτ και να δίνει γνώσεις που έχει? Κανένας.
  Έχετε γνώσεις πάνω στο αντικείμενο? Ασχολείστε χρόνια με την φυσιολογία του ανθρώπου? Ξέρετε τι ακριβώς θέλει ο οργανισμός του ανθρώπου και πόση τροφή θέλει? Ξέρετε ποιες άλλες μορφές ενέργειας υπάρχουν εκτός από γνωστές που ξέρουν όλοι? Βάλατε στόχο στη ζωή σας να μάθετε για τον εαυτό σας? Έχετε ιστοσελίδες με θέματα διατροφής και υγείας? Γράφετε άρθρα, βιβλία για τα μεγάλα συμφέροντα των μεγαλοβιομηχανιών των φαρμάκων, των ερευνητικών κέντρων, των μεγαλοβιομηχανιών των κρεάτων και του γάλακτος? Γράφετε άρθρα, βιβλία για τις αλήθειες που κρύβει το εγκληματικό και καταστροφικό σύστημα που δολοφονεί ζώα, ανθρώπους, πλανήτη, δολοφονικό σύστημα το οποίο θέλει να είμαστε όλοι εμείς άρρωστοι και να τρέχουμε όλοι ομαδικά στους γιατρούς, φαρμακεία και νοσοκομεία?
  Νομίζω ότι άτομα που δεν είναι χορτοφάγοι, ωμοφάγοι, μονοωμοφάγοι ή ωμομονοφάγοι, φρουτοφάγοι, άτομα που δεν κάνουν αφαγία - κάθαρση του οργανισμού, που τρώνε πτώματα, κρέατα, ψάρια, αυγά γαλακτοκομικά, ψωμί, αρτοσκευάσματα, μαγειρεμένες νεκρές τροφές φυτικής προέλευσης, πιστεύει στους γιατρούς της συμβατικής δολοφονικής ιατρικής (συμβουλεύουν σε όλους να τρώμε κρέας για να πάρουμε πρωτεΐνες, γάλα για να πάρουμε το ασβέστιο για να έχουμε γερά κόκαλα), βλέπουν τηλεόραση δεν πρέπει να μιλάνε για τη διατροφή και υγεία.
  Εμείς θέλουμε να δώσουμε γνώσεις που έχουμε για να προστατέψουμε τους ανθρώπους. Αγαπάμε όλους και θέλουμε να κάνουμε καλό σε όλους. Αλλά μην επιτίθεστε στην άλλη πλευρά με χαρακτηρισμούς και να τους λέτε και κοπρίτες.
  Το ιντερνέτ δεν πρέπει να είναι γήπεδο, θύρα 3, 4, 5…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μπαρούφες έλεγαν ο Πατέρας της Φυσιολογίας ακαδημαϊκός Παβλόφ.
  Μπαρούφες έλεγε η ακαδημαϊκός με 50 χρόνια πείρα Σατάλοβα.
  Μπαρούφες έλεγε ο ακαδημαϊκός Ούγκολεβ (όλοι από την ελεύθερη από συμφέροντα των μεγαλοβιομηχανιών των φαρμάκων, των κρεάτων και του γάλακτος), που υποστήριζαν ότι τα βακτηρίδια που ζουν στο στομάχι δεσμεύουν το άζωτο από την ατμόσφαιρα και αποβάλλουν βιταμίνες και πρωτεΐνες.
  Μπαρούφες έλεγαν οι διάσημοι Φυσιολόγοι Σέτσενοβ και Βολκόβσκι (ελεύθεροι και αυτοί από το σύστημα που προωθεί εδώ και πάνω 60 χρόνια αρρώστιες και θάνατο) που έλεγαν πριν περίπου 70 – 90 χρόνια και έγραψαν βιβλία, ότι έχουμε 3 οδούς δέσμευσης του αζώτου από τα βακτηρίδια: στους άνω αναπνευστικούς οδούς, στο παχύ έντερο και από τα κύτταρα του οργανισμού.
  Όλοι αυτοί ακαδημαϊκή ελεύθερης επιστήμης έλεγαν μπαρούφες.
  Ψέμα και μπαρούφες έλεγαν οι επιστήμονες ότι από τον ήλιο παίρνουμε 125 θερμίδες και από τον αέρα 125 θερμίδες.
  Ψέμα και μπαρούφες είπαν οι δημοσιογράφοι πριν περίπου 5 χρόνια ότι υπάρχει φυλή στο Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό πού παίρνουν μόνο 25 γραμμ. πρωτεϊνών την ημέρα και τις υπόλοιπες πρωτεΐνες παίρνουν από τα βακτηρίδια που ζουν στο στομάχι, τα οποία δεσμεύουν τον άζωτο από την ατμόσφαιρα και αποβάλλουν βιταμίνες και πρωτεΐνες.
  Η τηλεόραση, το σύστημα, οι μεγαλοβιομηχανίες φαρμάκων, των κρεάτων και του γάλακτος επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια για να μην ξέρουμε αλήθειες για τη διατροφή και υγεία, επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια για να μην ξέρουμε τίποτα, να έχουν δουλειά αυτοί, να τρώνε αυτοί και εμείς να τρέχουμε όλοι ομαδικά στους γιατρούς, διαγωνιστικά κέντρα, φαρμακεία και νοσοκομεία, να μας δίνουν φάρμακα και στο τέλος, όταν θα χειροτερέψει η υγεία, να κάνουν εγχείριση, μετά άλλη εγχείριση, άλλη εγχείρηση.
  Ο ήλιος βλάπτει, αγοράστε τα γυαλιά (μας).
  Ο ήλιος προκαλεί εγκαύματα, βάλτε την αντηλιακή κρέμα (μας).
  Ο ήλιος προκαλεί πονοκέφαλο, πυρετό και κόπωση, φορέστε τα καπέλα (μας).
  Διαβάστε όλα για τον ήλιο και τα συμφέροντα
  Ήλιος - η μεγάλη συγκάλυψη
  http://live-sustainably.blogspot.com/2006/08/site-ecologist-httpwww_21.html

  Ο Ήλιος Σύμμαχος κατά του καρκίνου του μαστού http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=5520&subid=2&pubid=124534

  Οι πρώτοι μικροοργανισμοί στη γη έπαιρναν ενέργεια από το περιβάλλον.
  Τα δέντρα παίρνουν μόνο 1% της τροφής τους από το χώμα και τις υπόλοιπες 99% από τον ήλιο, αέρα, βροχές και υγρασία και φτάνουν στο ύψος μέχρι και 100 μέτρα.
  Η τροφή δεν είναι μόνο αυτό που τρώμε, αλλά και φορτωμένα ηλεκτρόνια. Είμαστε και ηλεκτρόνια. Όλοι ξέρουμε ότι ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείτε από νερό κατά 70%, νερό/ ηλεκτρόνια. Έχουμε 7 μαγνητικά παιδία μέσα στον οργανισμό. Το ισχυρό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης γεμίζει/φορτώνει ηλεκτρόνια, φορτώνει τα κύτταρα του οργανισμού, ιδικά από τα γυμνά πέλματα των ποδιών. Οι ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες του ηλίου γεμίζουν τα κύτταρα, τα ηλεκτρόνια του οργανισμού μας.
  Μαθηματικά, θεωρητικά αν δεν καίμε πολλές θερμίδες μπορούνε να ζήσουμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς συνηθισμένη τροφή.
  Πολλοί αναπνοϊστές ανά χρονικά διαστήματα τρώνε κανονική τροφή, τυρί (γιόγκι), σούπες, μέλι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σχεδόν όλοι αυτοί έχουν φυσιολογική ζωή και δεν είναι ξαπλωμένοι όλη μέρα στο κρεβάτι, όπως γράφει πάνω ο αρθρογράφος και διαβάζουμε και εμείς σε άλλα άρθρα. Δεν σκάβουν και δεν χτίζουν πολυκατοικίες με τα χέρια, όπως δεν σκάβουμε και δεν κουβαλάμε εμείς μπετό με τα χέρια.
  Οι περισσότεροι από μας τι κάνουν? Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο, τηλεόραση, καναπές.
  Πόση τροφή θέλουμε? Ελάχιστη.
  Ζώα, άνθρωποι, φυτά, όλοι εκατομμύρια χρόνια παίρνουμε ενέργεια από εξωτερικούς παράγοντες, ήλιο, αέρα, γη, νερό, υγρασία.
  Αν πάει ένας νορβηγός π.χ. να κάνει μπάνιο το καλοκαίρι στην Ελλάδα το μεσημέρι, θα καεί. Αν ένα άτομο που ζει στην πόλη, δεν βγαίνει από το διαμέρισμα και πάει τον Ιούλιο μήνα το μεσημέρι να κάνει ηλιοθεραπεία, θα καεί.
  Αν εγώ βλέπω τηλεόραση, δεν ψάχνω για τον εαυτό μου, δεν ψάχνω αλήθειες για τον εαυτό μου και κοιτάξω τον ήλιο χωρίς προετοιμασία και σκέψη, μπορεί να πάθω και τύφλωση. Αν κάνω συνειδητά με γνώσεις, σιγά σιγά για μερικά δευτερόλεπτα στην αρχή ΜΟΝΟ όταν ο ήλιος βρίσκετε χαμηλά, κατά την ανατολή και δύση, ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ θα αυξάνω το χρόνο, θα κάνω καλό στα μάτια μου, θα κάνω καλό σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού μου. Προσωπικά, όταν έχω χρόνο και είναι καλός καιρός κάνω ηλιοθεραπεία, βλέπω τον ήλιο στην ανατολή και δύση του ηλίου.

  http://humanisticecology.blogspot.com/
  http://fruitariangoldendiet.blogspot.com/
  http://humanisticecology.wordpress.com/
  http://veganecology.blogspot.com/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η Ηλιοθέαση είναι απόλυτα ασφαλής, και μάλιστα θεραπευτική για τα μάτια, εφόσον τηρούνται οι "οδηγίες ασφαλείας".

  • Πρέπει να γίνεται μέσα στο χρονικό διάστημα 60' (εξήντα λεπτών) απο την ανατολή του Ηλίου ή 60' (εξήντα λεπτών) πριν απο την δύση του Ηλίου. Δηλ. όταν ο Ήλιος για τον επίγειο παρατηρητή βρίσκεται στις άκρες του "ουράνιου θόλου", και χαμηλά, άρα είναι ασφαλής, και όχι κεντρικά και προς τα πάνω, άρα είναι επιβλαβής -επικινδυνότερος είναι στην κορυφή, το μεσημέρι-. Συνεπώς κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να συμβουλεύεται ημερολόγιο, για την ακρίβεια ανατολής - δύσης.

  • Την πρώτη φορά κοιτά κάποιος τον Ήλιο μόνο για 10 '' (10 δευτερόλεπτα), και κάθε ημέρα προσθέτει 10 '' (10 δευτερόλεπτα). Δηλ. την δεύτερη ημέρα 20 δευτ., την τρίτη 30 δευτ., κ.ο.κ.

  Αν τηρηθούν αυτά τα δύο δεν υφίσταται κίνδυνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. "ΟΠΟΙΟΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΠΟΘΕΙ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ, ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠ ΤΟ ΣΕΒΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΤΑΓΗ". Κ. Καβάφης
  Αυτά που γνωρίζουμε σχετικά με την ανθρώπινη φύση, είναι αυτά που διδαχτήκαμε, η επίσημη εκδοχή. Κι επειδή η συγκεκριμένη ιστοσελίδα και οι διάφοροι ερευνητές ανά τον κόσμο, έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι η επίσημη εκδοχή, είναι και η περισσότερο επιβλαβής για την οντότητα μας, εσκεμμένα, χρειάζεται αναθεώρηση των απόψεων μας. Η αναθεώρηση αυτή εξαρτάται από το πόσο ανοιχτό νου έχουμε, πόσο σκεφτόμαστε πραγματικά. Πάντως η αρχέγονη γνώση κρύβεται μέσα μας. Από εμάς εξαρτάται να την ανακαλύψουμε και από τη στιγμή που εμπιστευόμαστε τις 5 αισθήσεις μας μόνο, η αποτελεσματικότερη μέθοδος είναι να πειραματιστούμε ο καθένας με τον εαυτό του. Άλλωστε αυτό κάνουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Εδώ ένα πολύ καλό άρθρο για τον Ήλιο, υγεία, συνωμοσία του Ηλίου, ευεξία, ομορφιά

  "Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ - Η διαχρονική δαιμονοποίηση του Ήλιου και της ηλιοθεραπείας από τα κέντρα εξουσίας τού πλανήτη μας"

  Επικίνδυνα για την υγεία μας
  γυαλιά ηλίου και αντιηλιακά προϊόντα.
  Τα αντιηλιακά δεν προστατεύουν,
  αλλά προξενούν καρκίνους.


  Η βιομηχανία παραγωγής ασθενειών, έχει φροντίσει επιμελώς, με πολύ προσπάθεια και ατελείωτη προπαγάνδα, να δημιουργήσει το μεγαλύτερο και πιο κερδοφόρο πελατολόγιο παγκοσμίως, αυτό των αρρώστων

  http://humanisticecology.blogspot.com/2011/01/blog-post_17.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. πιστευω οτι η αφαγια αν γινει σταδιακα΄,επιφερει στον οργανισμο μια θεαματικη αυτο'ι'αση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλα Βασιλη Καφαταριδη, γιατι τα παιρνεις τοσο στις 3 Δεκεμβριου; Δεν βλεπω να υπαρχει κανεις που να σε χαρακτηρισε οπως τονιζεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Υπήρχε και άλλος σχολιαστής που έβριζε τους γιόγκι και όλη τη σκέψη, επειδή ο σχολιαστής όπως και όλοι εμείς, γεννήθηκε στον κόσμο των συμφερόντων και δεν έψαξε πέρα από αυτά που λένε οι γιατροί/στρατιώτες, φαντάροι του συστήματος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Από μικρος πολλες φορες ενω μου ερχοταν να φταρνιστω δυσκολευόμουν να το κανω, γιατι την τελευταια στιγμη κατι γινοταν και σταματουσε η ορμη του αερα που ερχεται απο μεσα απο τα πνευμονια και τελικα δεν μπορουσα να φταρνιστω.

  Δεν ξερω αν εχει καποιος αλλος αναλογη εμπειρια αλλα εγω καθε φορα που ηταν να φταρνιστω ,αν εβλεπα στον ηλιο ,δεν υπηρχε και δεν υπαρχει περιπτωση να μην το κανω.

  Ετσι καποιες φορες εβλεπα και βλεπω τον ηλιο και καταματα, ακομη και το καταμεσημερο.

  Δεν εχω παθει τιποτα , βλεπω κανονικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Θα ηταν πολυ καλο να ισχυει αυτο με την ηλιοθεαση, θα μας έκανε αυτάρκεις και ανεξάρτητους, αλλά ποιος μπορει να ακολουθήσει αυτό που περιγραφεται παραπάνω και πως μπορει να ξερει πως το κανει σωστά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Παναγιώτη η περίπτωση του φταρνίσματος που αναφέρεις έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε μένα, σίγουρα και στους περισσότερους. Μάλλον κάποιος άλλος λόγος υπάρχει και αν γνωρίζει κάποιος ας μας διαφωτίσει.Πολυ ενδιαφέρον το άρθρο σας όπως φυσικά και όσα δημοσιεύονται εδώ μέσα. ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ!
  Σταύρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. καμια αλλη λεπτομερια ξερη κανεις να μα πεισ για τι ΗΘ στο μπαλκονη ι γενικα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν το έχει κάνει κάποιος, να μας πει δυο λόγια για την εμπειρία του, ίσως τις δυσκολίες και τα προβλήματα αλλά και τα οφέλη που αποκόμισε και σε πόσο καιρό.
  Ευχαριστώ
  Μαρία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Εγώ είμαι σήμερα στα 2,5 λεπτά ηθ.Αυτό που μπορ΄να πω με σι γουριά-για όσους έχουν ανάλογη εμπειρία-κάθε μέρα είναι σα μια μέρα με λίγη περισσότερη αποτοξίνωση μαζί με μια πολυβιταμίνη και καθαρό νερό.Αρχίζω δηλαδή να αναστρέφω το ισοζύγιο κέρδους προς ζημία.Δεν μπορώ να το πω πιο απλά.Αμέσως μετά την ηθ παραδόξως πεινάω αλλά αυτό που τρώω χωνεύεται σαν αέρας.Στην όραση δεν βλέπω διαφορές(εχω αστιγματισμο απο 7 ετών).Επειδή είμαι και προβοκάτορας και καθόλου "πιστός"αλλά όχι φοβητσιάρης έχω επιβαρύνει τον τρόπο ζωής μου για να τεστάρω τη δύναμη της μεθόδου.Επίσης χάνω πόντους χωρίς να χάνω κιλά.Τέλος μία υποψία που έχω, είναι ότι αρχίζουν να συμβαίνουν περίεργες ευεργετικές συμπτώσεις στη ζωή μου,μερικές εκ των οποίων στην αρχή δείχνουν δυσάρεστες.Δε δεσμεύομαι για το τελευταίο όμως ακόμα.Θέλω να είμαι τίμιος απέναντί σας.Αν θέλετε ενημερώσειες για την πορεία μου δηλώστε το.ευχαρίστως να είμαι εγώ το πειραματόζωο.Τάσος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εχει περασει πολυς καιρος απο τοτε που αναφερεις,τι εχει συμβει στην συνεχεια;

   Διαγραφή
  2. Μάλλον ο Τάσος μας χαιρέτησε. θα σκάσε από τον πολύ αέρα, θα του κάτσε βαρύς....

   Διαγραφή
 21. μάλλον Μαρία δεν υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα, ούτε στα Βαλκάνια που ζουν μόνο με το φως, αέρα κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Κι ομως υπαρχω κι εγω που σε τεσσερις μερες τελειωνο την Ηλι0θεαση θελω μονο 40 δευτερολ. για να κλεισω τα ματια μου ειναι μια χαρα βλεπω πολυ καλυτερα απο πριν ειδει κατειργεισα τα γιαλια ειχα αστιγματισμο και πρεσβοιοπια εχω χασει τρια κιλα χωρις διαιτα δεν πειναω πλεον σχεδον καθολου ειτανε μια μεγαλη εποφαση για μενα .Δεν ηταν παντα ευκολο για μενα να ανεβαινω στην ταρατσα του σπιτιου μου και να ειναι χειμωνας και να ειμαι ξυπολητη στο παγωμενο τσιμεντο αλλα τα καταφερα με πολυ υπομονη, γιατι ειχα εναν στοχο .Τωρα τελειωνοντας πρεπει να περπαταω καθε μερα για 45 λεπτα σε γυμνη γη αρχικα για 6 μερες αλλα εαν θελουμε να αυξησουμε τις πνευματικες μας ικανοτητες να φτασουμε να μπορουμε να διαβασουμε παρελθον παρον και μελλον και αλλα θα περπαταμε για το υπολοιπο της ζωης μας αυτος ειναι ο στοχος μου ΑΦΑΓΙΑ πληρης.ειμαι κι εγω ενα πειραματοζωο .εαν θελετε καποιες πληρ. επικ στο email τινα 201200@hotmail,com.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts with Thumbnails